วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4/2553(เมษายน 2553)

( ร่าง )
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 4/2553 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
********************
เปิดประชุมเวลา 13. 45น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติ: รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานส่วนตำบล
ที่ประชุมมีมติ รับทราบการรายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ราย คือ
1) อบต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ราย นายอับดุลเลาะ สะแลแม ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต. )ระดับ 3 บรรจุ
แต่งตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2552
2) อบต.กายูคละ อ.แว้ง รายนายฟัรดูร์ ลอดิง ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด อบต.) ระดับ 3 บรรจุแต่ง่ตั้งวันที่ 1
ตุลาคม 2552
3) อบต.โละจูด อ.แว้ง รายนางสาววริษฎา ตะตีนาลาฮา ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 บรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 กันยายน 2552
3.2 รายงานพนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากตำแหน่ง
ที่ประชุมมีมติรับทราบการลาออกของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ราย คือ
1) อบต.กายูคละ อ.แว้ง รายนายสะมะแอ ยาการียา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
3.3 รายงานผลการดำเนินการทางวินัย พนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง
ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัย นายไฟซูล หะยีนุ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง อบต.มะรือโบออก กรณีถูกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง/ประพฤติตนไม่เหมาเสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยฯ พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ ความคืบหน้าของการดำเนินการ กรณีพนักงานจ้าง
อบต.แม่ดงร้องเรียน ต่อ ก.อบต.จ.นธ.กรณีถูก อบต.เลิกจ้าง จำนวน 6 รายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้ว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขอความเห็นชอบลาออกจากราชการ
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการลาออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) อบต.เอราวัณ อ.แว้ง ราย นายสมยศ พันธ์งาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เนื่องจากไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ จ.อำนาจเจริญ
2) อบต.สุคิริน อ.สุคิริน รายนางสาวนิภารัตน์ จันทสุวรรณ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เนื่องจากสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3) อบต.มาโมง อ.สุคิริน ราย นางสาวฉัตรแก้ว ศรีสุวรรณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เนื่องจากสอบแฃ่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง จนท.ธุรการ
5.2 การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลภายในจังหวัดนราธิวาส
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การโอนย้ายจำนวน 1 ราย ดังนี้
1) อบต.บาตง อ.รือเสาะ ราย นางสาวนูรฮายาตี ตันหยงอุตง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดัย 5 ขอโอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 อบต. รือเสาะ อ.รือเสาะ
5.3 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเข้ามาในจังหวัดนราธิวาส
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ ราย นางสาวภูริตา เปาะเล็ง ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 5 ทต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 5
2) อบต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก ราย นางสาววารดา เจ๊ะแว ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 อบต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา มาดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4
3) อบต.เกียร์ อ.สุคิริน รายนางภชมล มณีมาตย์ ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ระดับ 4 ทม.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จากบัญชีสอบคัดเลือก พนง.ทต.ริมปิง ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 ลำดับที่ 2 ชะลอการพิจารณา โดยให้ทางต้นสังกัดดำเนินการการวินัยให้เรียบร้อยก่อน
5.4 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลในระดับควบให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลจำนวน 12 ราย ดังนี้
1) อบต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ราย นางสาวอาจรีย์ ขันธจีรวัฒน์ ตำแหน่ง จนท.การเงินและบัญชีระดับ 2 เลื่อนระดับ 3
2) อบต.กะลุวอ อ.เมือง ราย นางกิติญาดา จู้ฮกหลี้ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 2 เลื่อนระดับ 3
3) อบต.โละจูด อ.แว้ง ราย นายวีรภัทร แซ่ฉิ้ม ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 3 เลื่อนระดับ 4
4) อบต.ดุซงญอ อ.จะแนะ ราย
1. นางสาวกาญดา อยู่ประเสริฐ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 3 เลื่อนระดับ 4
2. นางสาวสูนีดา หะยีเลาะแม ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ระดับ 3 เลื่อนระดับ 4
5) อบต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ราย นางวนิดา ฆาเราะ ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ระดับ 3 เลื่อนระดับ 4
6) อบต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ ราย
1. นางสาวซาอุดะ มะ ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 3 เลื่อนระดับ 4
2. นางสาวอัสมา สันติศาสน์วรกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
7) อบต.กาวะ อ.สุไหงปาดี ราย นางสาวอาบียะ สาแม ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
8) อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ ราย นางสาววนิดา พรหมศร ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 เลือนระดับ 5
9) อบต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี ราย นายสุรเชษฐ ลือแมะ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
10) อบต.เฉลิม อ.ระแงะ ราย นายสิทธิชัย เพชรรักษ์ ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
5.5 การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบการเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลนอกระดับควบให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ดังนี้
1) อบต. บางขุนทอง อ.ตากใบ ราย นายชัยพจน์ ขานโบ ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน ระดับ 4 เลือนระดับ 5
2) อบต. ยี่งอ อ.ยี่งอ ราย นางสาวอานีพ๊ะ อาแวกือจิ ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
3) อบต.กาหลง อ.ศรีสาคร ราย นางวัชรี ขุนทอง ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 4 เลื่อนระดับ 5
4) อบต. พร่อน อ.ตากใบ ราย นางสมฤทัย อิ่มเจริญ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 4 เลือนระดับ 5
5) อบต.บาโงสะโต อ.ระแงะ ราย นางสาวมาริสา ซาซู ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 5 เลื่อนระดับ 6ว
5.6 การย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ การย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน จำนวน 1 ราย ดังนี้
1) อบต. จอเบาะ อ.ยี่งอ ราย นางสาวนูริสา เจะแล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 4 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง จพง.ธุรการ ระดับ 4
5.7 การขออนุมัติจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการอนุมัติจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 18 ราย ดังนี้
1) อบต. ภูเขาทอง อ.สิคิริน รายนายสมศักดิ์ คงดี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
2) อบต. ลุโบบือซา อ.ยี่งอ ราย
1. นายอาแว เจ๊ะและ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
2. นายอับดุล แซหะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ส่วนการศึกษา อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
3) อบต.แม่ดง อ.แว้ง ราย นายมูหำมัดดาโอ๊ะ อาแด พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
4) อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี ราย นายชัยณรงค์ ทองเจริญ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ส่วนสาธารณสุข อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
5) อบต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ราย
1. นายมะแอ ยูโซ๊ะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
2. นายแสงชัย มะนอ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
6) อบต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร ราย
1. นางซูรีนา ยูโซ๊ะ พนกังาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี ส่วนการคลัง อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
2. นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะอุเซ็ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
3. นายไพศาล วงศ์ญาติแม้น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ส่วนโยธา อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
4. นายอัสมัน ยูโซ๊ะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย.2553
7) อบต.กาลิซา อ.ระแงะ ราย
1. นายอัสมาน ดาแต พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
2. นายฮาเล็ง สามะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
3. นายมะยุ มะลี พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ ส่วนสาธารณสุข อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
8) อบต.มาโมง อ.สุคิริน ราย
1. นางสาวฮารีเม๊าะ สือแม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
2. นางสาวรอซีลา บินมะนอร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ส่วนโยธา อัตราค่าตอบแทน 5760 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2555
3. นายอับดุลเลาะ สาแม พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
4. นางสาวสุรีตา มะยิ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง สนง.ปลัด อบต. อัตราค่าตอบแทน 5080 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 พ.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2553
5.8 การดำเนินการขออนุมัติสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง(เปิดสอบพนักงานจ้าง)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จำนวน 6 แห่ง รวม 30 อัตรา ดังนี้
1) อบต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ สนง. ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล ส่วนโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ส่วนโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2) อบต.ซากอ อ.ศรีสาคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 14 อัตรา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 13 อัตรา
3) อบต.กะลุวอ อ.เมือง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแนห่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
4) อบต.แม่ดง อ.แว้ง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ส่วนโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
5) อบต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี ส่วนการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.พัฒนาชุมชน สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแนห่ง 1 อัตรา
4. พนักงานจ้างตามภารกกิจ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ส่วนโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแนห่ง ผช.จนท.บันทึกข้อมูล สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ ส่วนการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
6) อบต.ร่มไทร อ.สุคิริน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี ส่วนการคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
5.9 พิจารณาประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2553
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดทำประกาศฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล
5.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ พิจารณากรณีความขัดแย้งระหว่าง นายซาอูดี แวสะมะแอ หัวหน้าส่วนโยธา กับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประกอบด้วย
1.รอง ผวจ.ที่ ผวจ.มอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ. จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
3. ผู้แทนนายก อบตใน ก.อบต.จ. จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
4.ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลใน ก.อบต.จ. จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
5.ท้องถิ่น จ. อนุกรรกมารและเลขานุการ
6.นายพรณรงค์ เอียดแก้ว ผช.เลขานุการ
7.นายพิชา วรรณลักษณ์ ผช.เลขานุการ
โดยมีหน้าที่สอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จ.)ภายใน 45 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง
5.11 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดเป็นขนาดกลาง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ จำนวน 1 แห่ง
1. อบต.ลำภู อ.เมือง กรณีกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) โดยแต่งตั้งจาก
1. นายประจวบ จิตรแหง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.คัดเลือก เป็นประธานกรรมการ
2. คลังจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ ก.อบต.จ.คัดเลือก เป็นกรรมการ
3.นายอำเภอเมือง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ อ.อบต.จ.คัดเลือก เป็นกรรมการ
4.นายอูเซ็ง เจ๊ะแว ผญ.ม.2 ผู้นำชุมชน เป็นกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิสูตร เปี่ยมสุวรรณ รก.หน.กลุ่มงานมาตรฐานฯ เป็น ผช.เลขานุการ
7. นายพรณรงค์ เอียดแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผช.เลขานุการ
8. นายพิชา วรรณลักษณ์ นักส่งเสิรมการปกครองท้องถ่น เป็น ผช.เลขานุการ
5.12 ขออนุมัติผลการประเมินตัวชี้วัดเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล จากผู้บริหารระดับ 6 เป็นผู้บริหารระดับ 7
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดฯ จำนวน 14 อบต. ดังนี้
1. อบต.โฆษิต อ.ตากใบ
1. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
2. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
2. อบต.ไพรวัน อ.ตากใบ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
3. อบต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
4. อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
5. อบต.บาตง อ.รือเสาะ 1. ตำแหน่ง นัหบริหารงานการคลัง
6. อบต.สุวารี อ. อ.รือเสาะ 1.ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
7. อบต.มะรือโบตก อ.ระแงะ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
8. อบต.บาโงสะโต อ.ระแงะ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
9. อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
10. อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก
1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
2. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
11. อบต.จอเบาะ อ.ยี่งอ
1. ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง
2. ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง
12.อบต. ละหาร อ.ยี่งอ 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
13. อบต.จวบ อ.เจาะไอร้อง 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
14. อบต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
5.13 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างนอกแผนอัตรากำลัง และแผนพนักงานจ้าง
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการกำหนดตำแหน่ง ฯ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้
1. อบต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก
1. ปรับเกลี่ยพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัอ อบตง จำนวน 1 อัตรา
3. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. อบต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. อบต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนง.ขับรถขยะ สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
3. กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ สนง.ปลัด อบต. จำนวน 2 อัตรา
4. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
5. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม สนง.ปลัด อบต. จำนวน 2 อัตรา
6. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.ธุรการ สนง.ปลัด อบต. เป็น จนท.ธุรการ ระดับ 1-3/4 สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
7. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.พัสดุ ส่วนการคลัง เป็น จพง.พัสดุ ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
4. อบต.ฆอเลาะ อ.แว้ง
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
5. อบต. จอเบาะ อ.ยี่งอ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนง.ดับเพลิง สนง.ปลัด อบต. จำนวน 2 อัตรา
6. อบต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี
1.กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
7. อบต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 1-3/4 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
8. อบต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ช่างโยธา เป็น นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่งใหม่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.สันทนาการ ระดับ 3-5 ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9. อบต.บางปอ อ.เมือง
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.พัฒนาชุมชน เป็น จพง.พัฒนาชุมชน ระดับ 2-4/5 สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
10. อบต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.พัสดุ ระดับ 1-3/4 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.ธุรการ ระดับ 1-3/4 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
4. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.นวก.ศึกษา ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11. อบต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.พัสดุ ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
12. อบต. กายูคละ อ.แว้ง
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สนง.ปลัอ อบต. เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13. อบต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจจ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา ส่วนโยธา เป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
14. อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
15. อบต.เอราวัณ อ.แว้ง
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง สนง.ปลัด เป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนง.ขับรถกระเช้าไฟฟ้า ส่วนโยธา เป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ช่างโยธา ส่วนโยธา เป็น นายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
16. อบต.เกียร์ อ.สุคิริน
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง จพง.พัสดุ ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 2-4/5 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
17. อบต.บาโงสะโต อ.ระแงะ
1. กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.ช่างสำรวจ ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
2. กำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
18. อบต.บางขุนทอง อ.ตากใบ
1. ปรับเกลี่ยตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.นวก.การเกษตร สนง.ปลัด อบต. เป็น จนท.บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5/6ว สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
19. อบต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จนท.ธุรการ ระดับ 1-3/4 สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
20 อบต.แม่ดง อ.แว้ง
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล(ตำแหน่งบริหาร) ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 สนง.ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
21. อบต.เรียง อ.รือเสาะ
1. กำหนดตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา
5.14 การยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้จัดทำประกาศ ฯ ตามหลักเกณฑ์ ของ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุมมีมติ ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สนง.กท.
ปิดประชุม เวลา 15.45 น.

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2553 01:46

  เรียนถามท่าน ปลัดฝน ว่ามีที่ไหน ที่กำหนดตำแหน่ง เพื่อรับโอน ในสายงานสาธารณสุขบ้างครับ อยากโอนย้าย ไปทำงานท้องถิ่นนะคับ รบกวนแจ้งทางเมล์ phongsak_yae@hotmail.com ถ้ามีรายละเอียด ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ1 กันยายน 2553 07:21

  เรียนถาม ป.ฝนอยากทราบ อบต.ที่ไหนใน จ นราธิวาส ที่ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง)ว่างบ้างครับโดยเฉพาะใน อ ตากใบ หรือสุไหงโก-ลก อยากย้ายกลับนราธิวาส หรือสามารถสอบถามได้ที่ไหนอีกบ้างครับ รบกวนตอบที่ kongto26@hotmail.com ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ที่อบต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ว่างค่ะ ติดต่อ 073646542 ค่ะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2560 07:39

  ในรายชื่อบันทึกประชุมนี้ ในความคิดส่วนตัวของกระผมนะครับ มีชื่อของคนๆหนึ่งอยู่ในตำบลบางขุนทองตำแหน่ง บค.ระดับสูงกว่า 2 เป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่ปลัดนะครับ ผมว่าแต่งตั้งเธอได้ไง ไม่มีใครแล้วหรือครับ เพราะวุฒิภาวะทางอารมณ์ยอดแย่เอามากๆหงุดหงิดฉุนเฉียวไร้เหตุผล ภาวะผู้นำมีแต่ไม่ผ่านพูดจา ทำงานตบตาเชื่อถือไม่ได้ เอามันมาได้อย่างไรกันเบื่อจริงระบบราชการมองเห็นแต่พวกประจบ เอาส่วนไหนมาพิจารณากัน

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น ที่นี่